Privacyverklaring

Bij Infolook staat de privacy van bezoekers die de websites van Infolook bezoeken en personen die zich aanmelden om diensten af te nemen hoog in het vaandel. Wij zullen er dan ook alles aan doen om deze privacy te kunnen beschermen. In deze Privacyverklaring is beschreven hoe wij omgaan met de privacy van bezoekers met betrekking tot het gebruik van de websites van Infolook en daaraan gerelateerde applicaties en diensten die Infolook aanbiedt. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Op onze Privacyverklaring is het Europees recht van toepassing.

Infolook, gevestigd aan de Prins Hendrikstraat 4, 4761 AH Zevenbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Websites die onder de Privacyverklaring vallen
Deze Privacyverklaring geldt voor de websites/applicaties met een link naar deze Privacyverklaring. Deze websites/applicaties zijn:

www.infolook.nl; www.infolook.eu; www.infotelligence.nl; demo.infotelligence.nl; pharma.mpublisher.com; irc.mpublisher.com en alle websites/applicaties met url klantnaam.mpublisher.com

Met klantnaam.mpublisher.com kunnen gebruikers en klanten van Infolook zelf e-mailcampagnes creëren en verzenden die van oorsprong op het Infolook-platform draaien.

De websites/applicaties van Infolook kunnen links naar andere websites bevatten. Hoe deze andere websites omgaan met het verwerken van hun informatie of wat voor inhoud er op die websites staat, valt onder de privacyverklaring van die betreffende website en niet onder deze Privacyverklaring. Wij raden je aan om de privacyverklaringen van die andere websites ook te lezen zodat je precies weet op welke wijze deze websites informatie verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Infolook verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam (indien aangeleverd)
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Infolook verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van nieuwsbrieven waarop eindgebruiker/abonnee zich op heeft geabonneerd
– Klanten de mogelijkheid bieden om zelf nieuwsbrieven te verzenden naar abonneegroepen die door klant zijn aangemaakt

Geautomatiseerde besluitvorming
Infolook neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Infolook bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia > 2 jaar > het delen van informatie
E-mail > 2 jaar > het delen van informatie

Delen van persoonsgegevens met derden
Infolook verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Infolook blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Infolook gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Infolook gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Infolook en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar securityofficer@infolook.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Infolook wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Infolook neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via securityofficer@infolook.nl.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd en zal regelmatig getoetst worden aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.